VI Turniej Piłki Siatkowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Turnieju Piłki Siatkowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 9:00 w Głuszycy. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej:

Regulamin VI Turnieju w Piłce Siatkowej

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej

1. Postanowienia ogólne

 • Data turnieju: 8 czerwca 2019r.
 • Miejsce: sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy
 • Organizatorem turnieju jest: Katolickie  Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Świdnickiej

2. Warunki udziału

 • Przed przystąpieniem do rozgrywek każda drużyna zobowiązana jest dostarczyć imienną listę zawodników.
 • Każda drużyna zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł od uczestnika
 • Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach.
 • Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
 • Drużyna musi się składać przynajmniej z 2 osób płci przeciwnej
 • Zespół może składać się maksymalnie z 12 zawodników, trenera.
 • Zawodnikami w drużynie oddziału mogą być:
  1. członkowie oddziału KSM oraz kandydaci
  2. ministranci
  3. członkowie scholii młodzieżowych
  4. członkowie innych organizacji kościelnych
 • W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni lub w ostatnich dwóch latach grali w klubach piłki siatkowej, z wyjątkiem osób okazujących się legitymacją Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

3. Organizacja rozgrywek

 • Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym.
 • Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy
 • Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator.
 • W przypadku mniejszej lub większej ilości drużyn organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

4. Harmonogram rozgrywek

 • Na podstawie losowania przeprowadzonego przez organizatora turnieju, zostanie ustalony podział na grupy.
 • Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora.

5. Postanowienia organizacyjne

 • Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu.
 • Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią.
 • Z powodu małej ilości czasu na rozegranie turnieju, organizator nie dopuszcza przekładania przez drużyny terminów meczów.
 • Na terenie płyty boiska obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą.
 • Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.
 • Drużyna musi się zgłosić do organizatorów na 15 min przed rozgrywanym przez siebie meczem.
 • Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 • Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas turnieju.
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.
 • Organizator ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodników wpisanych do składu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Każdy zawodnik po uiszczeniu opłaty dostanie butelkę wody i bułkę słodką

6. Postanowienia końcowe

 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 czerwca 2019r. do godziny 16.00;

             wysłane e-mailem na adres: ksm@diecezja.swidnica.pl

 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:

             – weryfikacji wyniku meczu,

            – dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek.

 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodnikom.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.
 • Regulamin ten zostaje przekazany kapitanowi każdej drużyny.
 • Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników swojej drużyny z niniejszym regulaminem.
 • Każdy z zawodników po zapoznaniu się z regulaminem składa swój podpis, potwierdzający zapoznanie się z jego treścią i aprobatę.
 • Podpisanie regulaminu jest wymogiem koniecznym do wzięcia udziału w turnieju.
 • Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dostarczenia podpisanych regulaminów przed rozpoczęciem pierwszego meczu ich drużyny.
 • Niedostarczenie regulaminu z podpisami zawodników w wyznaczonym terminie grozi niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania regulaminów sali, na której będzie rozgrywane mecze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.
 • Niniejszy regulamin wchodzi życie z chwilą umieszczenia go na stronie internetowej diecezjalnego KSM.
 • w przypadkach spornych (nie ujętych w niniejszym regulaminie) decyzję podejmuje organizator po zapoznaniu się ze stanowiskami stron.
 • Każdy uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zawodach
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.)

Regulamin rozgrywek jest dla mnie czytelny i zrozumiały.

Zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu:

Podpisy zawodników:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

4. ……………………………………

5. ……………………………………

6. ……………………………………

7. ……………………………………

8. ……………………………………

9. Kapitan ………………………………

Komentarze zostały wyłączone.